scotttttturner:

Tony Rodriguez, The Hundreds Santa Monica, Santa Monica, 2011.

Happy Birthday, fuckface.  Please don’t die tonight.

scotttttturner:

Tony Rodriguez, The Hundreds Santa Monica, Santa Monica, 2011.

Happy Birthday, fuckface.  Please don’t die tonight.

Categories: bday, ynot, no really don't die,
This guy.

This guy.

Categories: ynot,
On the way to the block to see these two hoes.

On the way to the block to see these two hoes.

Categories: ALEXANDERSPIT, YNOT, RSWD,